Ashtanga yoga

Ashtanga yoga means the eight-folded path.


1. Yama
2. Niyama
3. Asanas
4. Pranayama
5. Pratyahara
6. Dharana
7. Dhyana


8. Samadhi